Обяви

Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Община Правец Обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършв...

31 Юли 2017   Прочети ...


Инвестиционно намерение с. Джурово

Инвестиционно намерение с. Джурово

25 Юли 2017   Прочети ...


Допълване в Програмата на община Правец за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

21 Юли 2017   Прочети ...


Заповед №: РД-02-15-62

ЗАПОВЕД № РД-02-15-62 от 05.07.2017 год. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект на подроб...

19 Юли 2017   Прочети ...


Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Обява за открит обществен достъп до постъпила  информацияОбщина Правец Обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №2 към...

10 Юли 2017   Прочети ...


Съобщение до г-н Марин Банков Петков

Уважаеми г-н Петков,Уведомявам Ви, че със заповед № З-230/ 28.04.2017г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за  изменение на  Плана на новоо...

06 Юли 2017   Прочети ...


Съобщение до г-жа Цеца Стефанова Станева

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТАНЕВА,В качеството Ви на наследник на Цветко Машовски Ви уведомявам, че със заповед № З-228/ 28.04.2017г. на Кмета на община Правец...

06 Юли 2017   Прочети ...


Съобщение до г-жа Теменужка Ангелова Ринкова

Уважаема г-жо Ринкова,Уведомявам Ви, че със заповед № З-230/ 28.04.2017г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за  изменение на  Плана на нов...

06 Юли 2017   Прочети ...


Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

30 Юни 2017   Прочети ...


Комисията за подбор на персонал обявява допуснатите до събеседване кандидати

Комисията за подбор на персонала в Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец обявява допуснатите до събеседване кандидати Във връзка с изп...

28 Юни 2017   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?