Исторически музей Правец обявява свободно работно място

28 Септември 2016 Източник: Община Правец видяна 573 /

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПРАВЕЦ обявява свободно място за длъжността „УРЕДНИК” в Исторически музей-Правец.  
     1.      Кратко описание на длъжността:
•    Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи.
•    Извършва научно-изследователска работа и публикува резуртатите от нея.
•    Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга.
•    Извършва първична обработка на материалите на Научения архив като ги разпределя по теми и прави описи.
•    Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им.
•    Изнася беседи в музейните експозици.
•    Познава на нормативната уредба (закони и правилници) свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство

    2.      Минимални и специфични изисквания за длъжността:
•    Образование – висше
•    Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”
Области на висшето образование – хуманитални науки по специалности „История”, „Археология”, „Етнология“, „Балканистика”, Културология и други специалности, свързани с историята като наука и с опазване на културно-историческото наследство
3. Допълнителни изисквания
• Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office
• Свободно владеене на чужд език  (английски)
4. Като предимства се считат:
• Професионален опит по специалността
• Владеене на втори чужд език
5. Лични качества:
• Отговорност;
• Лоялност;
• Умение за работа в екип;
• Инициативност;
• Комуникативност;
• Адаптивност и др.
6. Място на работа:  Исторически музей-Правец
Работодателят предлага постоянен трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.

7.  Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс;
• Мотивационно писмо;
• Професионална автобиография (CV);
• Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
• Копие на документ за самоличност;
• Свидетелство за съдимост;
• Медицинско свидетелство;
• Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);
• Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
• Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв);

 

8. Начин на провеждане на конкурса:
        І-ви етап: по документи
        ІІ-ри етап: Интервю-събеседване с кандидатите
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.
Документите за участие са подават лично в Исторически музей-Правец, в сградата на музея, находяща се в гр. Правец, пл. Тодор Живков № 4, всеки работен ден от 8:30 – 12:30 ч. и от 13:30 – 17:30 ч. в 30 (тридесет) дневен срок от  датата на публикуване на обявата, а именно до 26.10.2016 г.


За допълнителна информация: тел.: +359 7133/9906; + 359 879/688803
Одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?