Съобщение до г-н Николай Дуковски и г-н Пламен Христов

10 Август 2017 Източник: Община Правец видяна 267 /

СЪОБЩЕНИЕ:
ДО
Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДУКОВСКИ
ДО
Г-Н ПЛАМЕН БОНЧЕВ ХРИСТОВ
 
 Уведомявам Ви, че със заповед № З-223/ 24.04.2017г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за  изменение на  кадастралния план на гр. Правец, като се нанася поземлен имот № 58030.505.7236, собственост на наследниците на Васил Петков Дуковски, съгласно Решение № 6308/ 30.06.2010г. по т. 5 на ОСЗ.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6  от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?