Съобщение до г-н Станислав Христов Василев

06 Декември 2017 Източник: Община Правец видяна 330 /

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
 Уважаеми г-н Василев,

Общинска администрация на Oбщина Правец уведомява, че e издадена Заповед №З-412/07.07.2017 г. на Кмета на Община Правец, с която се одобрява нанасянето в Плана на новообразуваните имоти по § 4 к от  ПЗР на ЗСПЗЗ за мах. „Манастирица”, мес. „Никовци”, гр. Правец, новообразуван поземлен имот №58030.108.21, собственост на наследниците на Цоло Ников Топалски.

Заповедта се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението чрез Кмета на Община Правец пред Административен съд София Област.

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?