СЪобщение до г-жа Мария Коцова Дамянова

27 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 287 /

Уважаема г-жо Дамянова,
В качеството Ви на съсобственик на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-633, кв. 80, гр. Правец, Ви уведомявам, че със заповед № З- 582/ 26.09.2017г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на Подробния устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ на кв. 80.
 Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?