Съобщение до наследниците на г-н Бончо Петков

05 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 210 /

Съобщение
ДО
Г-ЖА ИВА БОНЧЕВА СТОЯНОВА
Г-ЖА ЦВЕТАНКА БОНЧЕВА МИХАЙЛОВА
Г-ЖА ТАНЯ ПАВЛИНОВА ПАВЛОВА
Г-ЖА ДАНИЕЛА ПАВЛИНОВА ПАВЛОВА

Уведомявам Ви, че със заповед № З-515/ 25.08.2017г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на  ПИ 58030.505.6668 в кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на  Иван Цветков Радулов, съгласно Решение № 6574/ 12.01.2010г. на ОСЗ, по т. 4.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6  от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?