Съобщение до наследниците на г-жа Гана Рачова Ценова

05 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 275 /

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Г-ЖА  НАДЯ СТЕФАНОВА СТОЕВА - АСЕНОВА

ДО

Г-Н СИМЕОН АСЕНОВ АСЕНОВ

ДО

Г-ЖА  ПОЛИ ТОДОРОВА НЕТОДИЕВА

ДО

Г-ЖА ЦОНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ДО

Г-ЖА  ИВАНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ДО

Г-Н АТАНАС ЦЕКОВ ПЕТКОВ

 

Уважаеми дами и господа,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че в заседание на комисия за разглеждане на Помощни планове, назначена със Заповед № З-33/19.01.2017 г на Кмета на Община Правец на  26.01.2017г. е приет Помощен план по § 4 к от  ПЗР на ЗСПЗЗ на бивш земеделски имот на Гана Рачова Ценова, попадащ в План на новообразуваните имоти на мах. „Драганска”, гр. Правец, община Правец - поземлен имоти №58030.115.89.

Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

 

От общинска администрация Правец


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?