Съобщение до наследниците на Васил Петков Дуковски

10 Август 2017 Източник: Община Правец видяна 241 /

СЪОБЩЕНИЕ:
ДО
Г-Н ПЛАМЕН БОНЧЕВ ХРИСТОВ
ДО
Г-ЖА МАЯ АЛЕКСАНДРОВА НЕЙКОВА
ДО
Г-ЖА ЙОАНА ХРИСИМИРОВА ИВАНОВА
ДО
Г-Н РАДОСЛАВ БОНЧЕВ ХРИСТОВ
ДО
Г-ЖА СВЕТЛАНА ХРИСИМИРОВА – ДУХЛАРСКА
ДО
Г-ЖА МАРИАНА ИВАНОВА ПЛОСКОВА

Уведомявам Ви, че със заповед № З-139/ 14.03.2017г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за  изменение на  кадастралния план на гр. Правец, като се унищожават поземлени имоти № 1635, № 1637 и 1638 и се образуванов поземлен имот № 7237 с площ от 2404 кв.м., собственост на наследниците на Васил Петков Дуковски, описан в т. 1 на Решение № 6308/ 30.06.2010г. на ОСЗ, гр. Правец.
На осн. чл. 54, ал. 6  от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?