Публичен търг с тайно наддаване - 05.12.2017 от 10:30ч.

21 Ноември 2017 Източник: Община Правец видяна 412 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 05.12.2017 год. от 10:30 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на група вещи – частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 978.07 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и седем стотинки) без ДДС, както следва:
1.    Злато проба 916, общо тегло 229.590 гр - златен прах и части от материал – не маркирано злато, при начална тръжна цена 10 599.02 лв. (десет хиляди петстотин деветдесет и девет лева и две стотинки) без ДДС.
2.    Злато проба 580, общо тегло 210.660 гр.- части от материал – не маркирано злато, при начална тръжна цена 6 158.01 лв. (шест хиляди сто петдесет и осем лева и една стотинка) без ДДС.
3.    Злато проба 580, общо тегло 75.980 гр. –  тел за куки и части от материал – не маркирано злато, при начална тръжна цена 2 221.04 лв. (две хиляди двеста двадесет един лева и четири стотинки) без ДДС.
Кандидатите подават предложения за групата вещи.
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 22.11.2017 г. до 17.30 ч. на 04.12.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от сумата, представляваща началната тръжна цена на групата вещи, в размер на 1 897.81 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки), вносим до 04.12.2017 год. по банков път по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 04.12.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на вещите да се извършва всеки работен ден до 04.12.2017 год., след предварителна уговорка на тел.: 07133/48 87.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 12.12.2017 г. и 19.12.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?