Публичен търг с тайно наддаване - 16.05.2018 от 11:30ч.

01 Май 2018 Източник: Община Правец видяна 182 /

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 16.05.2018 год. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI - 6500 (шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди и петстотин) целият с площ от 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2230 - II/21.07.2017 год.
Начална тръжна цена на имота в размер 33 390.00 лв. (тридесет и три хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 02.05.2018 г. до 17.00 ч. на 15.05.2018 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота се внася до 15.05.2018 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 15.05.2018 г. в Информационния център на Община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.05.2018 год., след предварителна уговорка на тел. 07133/4877.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 23.05.2018 г. и 30.05.2018 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?