Публичен търг с тайно наддаване - 16.08.2017 от 10:00ч.

31 Юли 2017 Източник: Община Правец видяна 313 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
ОБЯВА
Община Правец организира на 16.08.2017 год. от 10:00 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 58030.112.49 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка четири девет) с площ от 424 (четристотин двадесет и четири) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в строителен полигон на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1979 - II/31.10.2016 год.
Определя начална тръжна цена – 12 020.40 лв. (дванадесет хиляди и двадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС (необлагаема);
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.08.2017 г. до 17.30 ч. на 15.08.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.08.2017 год.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.08.2017 г. и 30.08.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?