Публичен търг с явно наддаване - 16.08.2017г от 11:00ч.

31 Юли 2017 Източник: Община Правец видяна 293 /

Община Правец организира на 16.08.2017 год. от 11:00 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 5 (пет) стопански години, следните земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на землището на с.Видраре с ЕКАТТЕ 11020, Община Правец, област Софийска., както следва:

№ по ред

Номер на имота от КВС

Местност

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота (дка)

АОС №/дата

1

035001

БАСАРИН

Нива

VII

2.000

АЧОС №805-II/ 01.08.2012

2

035025

БАСАРИН

Нива

VII

0.893

АЧОС №2191-II/ 09.06.2017

3

035026

БАСАРИН

Нива

VII

4.703

АЧОС №2192-II/ 09.06.2017

4

035029

БАСАРИН

Нива

VII

5.002

АЧОС №2193-II/ 09.06.2017

5

035061

БАСАРИН

Нива

VII

2.199

АЧОС №2194-II/ 09.06.2017

6

035065

БАСАРИН

Нива

VII

5.117

АЧОС №2195-II/ 09.06.2017

7

035077

БАСАРИН

Нива

VII

1.003

АЧОС №2196-II/ 09.06.2017

8

035098

БАСАРИН

Нива

VII

1.006

АЧОС №2198-II/ 09.06.2017

9

035102

БАСАРИН

Нива

VII

1.329

АЧОС №2197-II /09.06.2017

10

045004

БРАТАНОВ РЪТ

Нива

VII

8.168

АЧОС №577-II/ 08.06.2011 г.

         

31.420

 

 
с обща площ от 31.420 дка (тридесет и един декара и четиристотин и двадесет кв.м.) с начална тръжна годишна наемна цена - 30.00 лв. (тридесет лева) на декар без ДДС (необлагаема), или общо начална тръжна годишна наемна цена 942.60 лв. (деветстотин четиридесет и два лева и шестдесет стотинки), без ДДС – (необлагаем).
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.08.2017 г. до 17.30 ч. на 15.08.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10%, представляващ сумата от 94.26 лв. (деветдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация.
Определя стъпка на наддаване в размер на 100 (сто) лева (представляваща 10.61% от началната тръжна годишна наемна цена.
Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:30 ч. на 15.08.2017 г.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.08.2017 год.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.08.2017 г. и 30.08.2017 г., при същия ред и условия.
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?