Всички наредби


 • НАРЕДБА №3 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилищаПреглед
 • НАРЕДБА №10 за опазване на околната среда на територията на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №11 за гробищните паркове на територията на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №12 за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №14 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участиетПреглед
 • НАРЕДБА №18 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №21 за поправяне, заздравяване или принудително премахване на строежи или части от тях на територията на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №22 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
 • Наредба №24 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение Преглед
 • Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дългПреглед
 • ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МПС,ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
 • НАРЕДБА №7 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №20 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №2 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър на Община ПравецПреглед
 • Наредба №25 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
 • НАРЕДБА №9 запреместваемите обекти, за рекламните, информационните елементи и за рекламната дейност на територията на Община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоПреглед
 • НАРЕДБА №27: НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
 • НАРЕДБА №1 за обществения ред на територията на Община ПравецПреглед
 • Наредба №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община ПравецПреглед
 • Наредба №4 за определяне размера на местните данъци на територията на община ПравецПреглед
 • НАРЕДБА №8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терениПреглед
 • НАРЕДБА №19 за управление на общинските пътищаПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?