Профил на купувача

"Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия"

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027...

18 Октомври 2016   Виж ...


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ по две обособени пози...

28 Септември 2016   Виж ...


Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027...

21 Септември 2016   Виж ...
Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...


Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...


Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование Ремонт на ЦДГ "Индира Ганди"

Пазарна консултация за: Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование ”Ремонт на целодневна детска градина „Индира Г...

17 Септември 2016   Виж ...


Възлагане на обществена поръчка: "Занималня за деца на родители, работещи в администрация в община Правец"

Възлагане на обществена поръчка чрез ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ с Предмет: Текущ ремонт и обновяване на обект: "Занималня за деца на родители, раб...

13 Септември 2016   Виж ...


Общинска Администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово

Пазарна консултация за: Проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово, Община ...

12 Септември 2016   Виж ...
Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?