Профил на купувача

Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. ...

31 Август 2016   Виж ...


Изработване на инвестиционeн проект във фаза „Технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект "Спортно игрище за мини-футбол и обслужваща сграда към него"

Открита процедура с предмет:„Изработване на инвестиционeн проект във фаза „Технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект "Спортно иг...

13 Април 2016   Виж ...


Предоставяне на периодични юридически услуги в различни области на правото

Процедура на договаряне без обявление с предмет:Предоставяне на периодични юридически услуги в различни области на правото, в зависимост от конкрет...

12 Април 2016   Виж ...


Изпълнение на Инженеринг - Многофамилна жилищна сграда "Блок 109"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторск...

11 Април 2016   Виж ...


Открита процедура: "Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец с извън площадкова довежда...

08 Април 2016   Виж ...


Открита процедура: "Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкци...

08 Април 2016   Виж ...


Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 4 обособени позиции

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: „Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 4 обособени позиции":Обособена позиция 1: „Консулта...

07 Април 2016   Виж ...


Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуля...

07 Април 2016   Виж ...


Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по Подмярка 7.2

Открита процедура с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по По...

07 Април 2016   Виж ...


Изработване на инвестиционeн проект във фаза "технически проект" и упражняване на авторски надзор за обект "Ремонт и реконструкция на Център за социални услуги"

Открита процедура с предмет:Изработване на инвестиционeн проект във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и ре...

06 Април 2016   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?