Харта на клиента

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Настоящата Харта на клиента e предназначена да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на Общинска администрация на Община Правец е тази харта да се превърне в действащ документ, който периодично ще се преразглежда и актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите изисквания.

I. СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

При осъществяване на своята дейност Общинска администрация гр.Правец се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, достъпност и координация. Следвайки тези принципи ние сме си поставили за цел:
- постоянно да усъвършенстваме и подобряваме качеството на нашето административно обслужване;
- по достъпен начин да Ви осигуряваме пълна и точна информация за това от къде и как можете да получите съответните административни услуги;
- да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
За постигането на тези цели ние се задължаваме да спазваме следните стандарти:

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ

- Общинска администрация гр.Правец се ангажира да предоставя на всички потребители на административни услуги ясна, лесно разбираема, точна и изчерпателна информация;
- Предоставяните от нас административни услуги са подробно описани в брошури, които всеки един от Вас може да намери в Центъра за информация и услуги на гражданите. Брошурите включват пълното наименование на услугата, необходимите документи, дължимата такса /при наличие на такава/ и сроковете за извършване на дейността;
- Желаната от Вас допълнителна информация или консултация можете да получите по следните начини:

1. На място в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращ се на адрес:гр.Правец, бул. «ТодорЖивков» №6 всеки работен ден 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.
2. На телефони: 07133/2288; 2170; 2145; 2267
3. За Ваше удобство пред Центъра за информация и услуги на гражданите е поставено и информационно табло, на което е изложена най-важната и актуална информация от дейността на Общината, както и Решенията на Общински съвет – Правец от последната проведена сесия .

2.ДОСТЪПЕН ОТГОВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО АНОНСИРАНИ СРОКОВЕ

1.Сроковете на предоставяните от нас административните услуги са описани в брошурите, които всеки един от Вас може да намери в Центъра за информация и услуги на гражданите.
2. Административна услуга, за която няма предвиден срок за извършване, се извършва при възможност веднага, но не по-късно от 30 работни дни;
3. до 7 дни – при произнасяне по искане за издаване на акт;
4. до 14 дни – при искане за достъп до обществена информация;
5. до 1 месец – когато извършването на административната услуга налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания;
6. специфични срокове – посочени изрично в специален закон.

- Непроизнасянето в срок по искане за издаване на административен акт или за извършване на административна услуга се смята за мълчалив отказ същите да бъдат извършени.
- Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отделно съобщение на посоченият от Вас адрес или друг начин за обратна връзка.

3.МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОХВАЛИ

- Потребителите на административни услуги, предоставяни от Общинска администрация – гр.Правец имат възможност да подават жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали относно качеството на административното обслужване или конкретен служител по следните начини:

1. В Центъра за информация и услуги на гражданите на Общината на адрес: 2161 гр. Правец, бул. “Тодор Живков” № 6 , ет.1, стая 7 или по пощата на същия адрес;
2. На нашия e-mail адрес: kmet@pravec.com
obshtina@pravec.com
3.Чрез интернет-страницата на Общинска администрация - Правец: www.pravetz.org.
4. В специалната кутия във фоайето на сградата.

По всички подадени жалби, оплаквания и сигнали нашата администрация се произнася в законово регламентираните срокове. Анонимно подадени жалби, оплаквания и сигнали ще бъдат взети под внимание от ръководството, без да бъде даден отговор по тях.

- При оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупция действия и бездействия на служители, моля да ни информирате, чрез писмо до Кмета на община Правец, чрез интернет-страниците на община Правец или чрез нашата кутия за сигнали за корупция, специално поставена във фоайето на сградата на Общината. След извършване на необходимата проверка ще Ви уведомим възможно най-бързо на оставения от Вас адрес и телефон.
- За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на административното обслужване. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

4.ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

- Ръководството на община Правец декларира, че се е ангажирало с подобряване на административното обслужване, повишаване квалификацията на своите служители и с изпълнение на посочените стандарти, за да удовлетвори високите изисквания на гражданите, като потребители на качествени административни услуги.
- Ангажираме се Общинска администрация - Правец да изпълнява поетите задължения в процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на стандартите за обслужване.

II. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

- Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване в Центъра за информация и услуги на гражданите при община Правец. Заявлението се разглежда от нашата администрация в 14-дневен срок. Срокът за разглеждане на заявленията може да бъде удължен, когато:

1.Исканата информация е значителна по обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – до 10 дни;
2.Исканата информация засяга интересите на трето лице и е необходимо неговото изрично писмено съгласие за предоставянето й – до 14 дни.

След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

- Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане. Екземпляр от утвърдения в община Правец формуляр за достъп до обществена информация можете да получите в нашия Центъра за информация и услуги на гражданите.

- Формите под които може да Ви бъде предоставен достъп до обществена информация са следните:

1. преглед на информация – оригинал или копие;
2. устна справка
3. копия на хартиен носител;
4. копия на технически носител.

- Достъп до желаната от Вас обществена информация може да се откаже:
1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актове на Общинска администрация – Правец и няма самостоятелно значение;
3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
4. Когато до същата информация Ви е бил разрешен достъп през предходните 6 /шест/ месеца.

- Когато в Общинска администрация - Правец не се съхранява исканата от Вас информация, ние ще препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност ще Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена желаната информация.
- Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите и съгласно утвърдените от Общинския съвет – Правец такси на услуги, предоставени от администрацията. Достъп до обществената информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
- Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Софийски окръжен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

- Вие имате право да отправите писмено заявление до нас, с което може да искате:
1. потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;
2. актуализиране или поправяне на Вашите лични данни;
3. да възразите срещу незаконосъобразността на обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, освен когато това се изключва от разпоредбите на специален закон;
4. да се забрани на Общинска администрация - Правец да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;
5. да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път.

- Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска когато :
1. съответното лице изрично е дало съгласието си;
2. източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация;
3. става въпрос за защита на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова;
4. това е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт както и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон;
5. са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни;

- Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица - 30 дни.

IV. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ:

1.Външни нормативни актове
- Конституция на Република България;
- Гражданско процесуален кодекс;
- Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация;
- Административнопроцесуален кодекс;
- Закон за администрацията;
- Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- Закон за общинската собственост;
- Закон за устройство на териториите;
- Закон за достъп до обществената информация;
- Закон за защита на личните данни;
- Закон за защита на класифицираната информация;
- Закон за защита от дискриминацията;
- Закон за гражданската регистрация;
- Закон за местните данъци и такси;
- Други нормативни актове, регламентиращи дейността на Общинска администрация Правец

2.Вътрешни нормативни актове

- НАРЕДБА №1 – «За обществения ред на територията на Община Правец»;
- НАРЕДБА №2 – «За реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Правец»;
- НАРЕДБА №3 – «За пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Правец»;
- НАРЕДБА № 4 – «За определяне размера на местните данъци»;
- НАРЕДБА №5 – «За реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Правец»;
- НАРЕДБА №6 – «За условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на Община Правец»;
- НАРЕДБА №7 – «За условията и реда за предоставяне на концесия»;
- НАРЕДБА №8 – «Наредба за изменение на Наредбите, приети от ОбС на Община Правец»
- НАРЕДБА №9 – «За преместване на обекти, за рекламните и информационните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Правец»;
- НАРЕДБА №10 – «За опазване на околната среда на територията на Община Правец»;
- НАРЕДБА №11 – «За гробищния парк на територията на град Правец и на населените места е Общината»;
- НАРЕДБА №12 – «За символите, почетните знаци и звания на Община Правец»;
- НАРЕДБА №13 – «За реда реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с имущество, собственост на Община Правец;
- НАРЕДБА №14 – «За упражняване правата на Общината върху общинската частот капитала на търговските дружества»;
- НАРЕДБА №15 – «За определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец »;
- НАРЕДБА №17 – «За съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Правец»;
- НАРЕДБА №18 – «За придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територята на Община Правец»;
- НАРЕДБА №19 – «За управление на общинските пътища»;
- НАРЕДБА №20 – «За социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец»;
- НАРЕДБА №21 – «За поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Правец».

Хартата е утвърдена от Кмета на Община Правец със Заповед № 325 от 23.07.2008 г. и е публикувана в интернет на адрес: www.pravetz.org. Същата можете да намерите и на хартиен носител в Центъра за информация и услуги на гражданите към Общината, при поискване.

Настоящата харта влиза в сила от датата на утвърждаването й.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?