Съобщение до гражданите

Уважаеми Граждани и Ръководители на фирми,
Уведомяваме Ви:

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси сроковете за внасяне на задълженията за 2015г. са следните:

данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим.на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината,за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
патентен данък плащане на четири вноски:

За първо тримесечие – до 31януари
За второ тримесечие – до 30 април
За трето тримесечие – до 31юли
За четвърто тримесечие – до 31октомври

Заплащането може да се извърши в брой на касата на отдел “Местни данъци и такси”, пл. “Тодор Живков” № 6, в кметствата по селата и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка:
Стопанска и инвестиционна банка клон Правец
BIC: BUIBBGSF
Банкова сметка: BG 83 BUIB 9888 8492 8745 00
Списък на Кодовете за плащане:
- 44 14 00 Окончателен патентен данък;
- 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти;
- 44 23 00 Данък върху превозните средства;
- 44 24 00 Такса за битови отпадъци;
- 44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин;
- 44 34 00 Други (пътен) данък;
- 44 65 00 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти за основно жилище и за леки автомобили с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.


Списък документи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?