Категории

Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година

29 Юли 2020 Източник: Община Правец видяна 241 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:

I.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва:
В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ”, се добавя към:

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи.

№ по ред Имот № по КККР Землище Местност НТП Кат. Площ, дка Площ, кв. м АОС №/дата
1 58044.1.391 с. Правешка Лакавица МОГИЛАТА Овощна градина 6 25.822 25822 АЧОС №3730-II/ 01.07.2020
2 58044.1.627 с. Правешка Лакавица СКОРУШКА ПОЛЯНА Овощна градина 6 3.210 3210 АЧОС №3731-II/ 01.07.2020
3 58044.1.629 с. Правешка Лакавица СКОРУШКА ПОЛЯНА Овощна градина 6 13.744 13744 АЧОС №3732-II/ 01.07.2020
4 58044.1.138 с. Правешка Лакавица ГАБРИЛСКОТО Овощна градина 6 12.251 12250 АЧОС №3733-II/ 01.07.2020
5 58044.1.1578 с. Правешка Лакавица ПРИСАДА Овощна градина 6 3.755 3755 АЧОС №3734-II/ 01.07.2020
В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя:
№ по ред АОС № /
дата Описание на имота
48. АЧОС №3736-II/ 07.07.2020 г. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 190 (втори отреден за имот с планоснимачен номер сто и деветдесет) целият с урегулирана площ от 417 кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в кв. 208 (двеста и осем) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
49. АЧОС №3740-II/ 16.07.2020 г. Поземлен имот с идентификатор № 58030.112.248 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка две четири осем) с площ от 1304 кв.м. (хиляда триста и четири квадратни метра), находящ се в строителен полигон на махала „Скарнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска.
50. АЧОС №3738-II/ 13.07.2020 г. Поземлен имот с идентификатор 35585.53.186 (три пет пет осем пет точка пет три точка едно осем шест) с площ от 2477 кв. м. (две хиляди четиристотин седемдесет и седем кв. м.) в местността „Смесите” с начин на трайно ползване – овощна градина, категория – 5 (пета), находящ се в землището на с. Калугерово, община Правец, област Софийска.
51. АЧОС №3739-II/ 13.07.2020 г. Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем седем две точка четири точла седем едно четири) с площ от 381 кв. м. (триста осемдесет и един кв. м.) в местността „Мойкиното” с начин на трайно ползване – друг вид семеделска земя, категория – 5 (пета), заедно с построената в него кошара с навес със застроена площ от 194 (сто деветдесет и четири) кв. м., находящи се в землището на с. Своде, община Правец, област Софийска.
В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя:

по
ред АОС № /
дата Описание на имота
24. АЧОС №3735-II/ 07.07.2020 г. 32/240 (тридесет и две към двеста и четиридесет) идеални части, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За обществено обслужване, търговия, обществено хранене и битови услуги, целият с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв.м., находящ се в кв. 208 (двеста и осем), гр. Правец, община Правец, област Софийска.
25. АЧОС №3741-II/ 21.07.2020 г. 128/880 (сто двадесет и осем към осемстотин и осемдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 913 (първи отреден за имот планоснимачен номер деветстотин и тринадесет), целият с урегулирана площ от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 128 (сто двадесет и осем) кв.м.,придаваеми части от улица, находящ се в кв. 69 (шестдесет и девет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

II. Изменя свое Решение №80 от 24.04.2020 год., с което е приета Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, като ИЗКЛЮЧВА:

1. От Раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, т. 44, със следното съдържание:

№ по ред АОС № /
дата Описание на имота
44. АЧОС №3621-II/ 02.04.2020 г. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 34 (пети отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четвърти), целият с урегулирана площ от 983 кв.м. (деветстотин осемдесет и три квадратни метра), находящ се в кв. 7 (седем) по плана за регулация на махала „Дръвница“, гр. Правец, община Правец, област Софийска.

2. От Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ т. 19 и т. 20 със следното съдържание:

по
ред АОС № /
дата Описание на имота
19. АЧОС №3622-II/ 02.04.2020 г. 930/994 (деветстотин и тридесет към деветстотин деветдесет и четири) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 34 (четвърти отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четвърти), целият с урегулирана площ от 994 кв.м. (деветстотин деветдесет и четири квадратни метра) с неуредени сметки, находящ се в кв. 7 (седем) по плана за регулация на махала „Дръвница“, гр. Правец, община Правец, област Софийска
20. АЧОС №3623-II/ 02.04.2020 г. 637/1050 (шестстотин тридесет и седем към хиляда и петдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 34 (трети отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четвърти), целият с урегулирана площ от 1050 кв.м. (хиляда и петдесет квадратни метра) с неуредени сметки, находящ се в кв. 7 (седем) по плана за регулация на махала „Дръвница“, гр. Правец, община Правец, област Софийска.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?