До 30 юни 2018 г. предприятията следва да публикуват годишните си финансови отчети за 2017г.

22 Май 2018 Източник: Община Правец видяна 256 /

До 30 юни 2018 г. предприятията следва да публикуват годишните си финансови отчети за 2017г.

за информация: Петър Захариев
тел: 02 9334042

        Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в срок до 30 юни на следващата година, предприятията с изключение на тези които не са осъществявали дейност през отчетния период, публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите.
        За целта всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са осъществявали дейност през отчетния период, заявяват за вписване и представят за обявяване годишните отчети в търговския регистър.
       До 30 юни 2018г. годишните финансови отчети за 2017г. следва да се представят за обявяване в Агенция по вписванията.
      Който е задължен и не публикува финансов отчет се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, но не по-малко от 200 лв.
      На сайта на Министерство на финансите – www.minfin.bg са публикувани указания относно публичността на финансовите отчети за 2017г.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?