Допълване на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година

07 Май 2019 Източник: Община Правец видяна 78 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:
1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както следва:
В раздел VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ, се добавя:

т. 1. 6.73% от тяло „Б“ на МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, състояща се от две тела – „А“ на три етажа и „Б“ на два етажа, находящи се в УПИ XI- общ. админ. и обществено обслужване, кв. 20 по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска, целият с площ от 1446 кв. м., построена през 1969 г., заедно с 6.73 % от съответните общи части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, които 6.73 % от тяло „Б“ представляват ПОМЕЩЕНИЕ – СТАЯ на НАЧАЛНИК РПС, с площ от 25.48 кв. м., находящо се на втория етаж на тяло „Б“, цялото с площ от 292 кв. м., собственост на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД.Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?