Категории

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година

21 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 117 /

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,
Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година във връзка с предстоящото му обсъждане от ОбС-Правец:
1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година, както следва:
В раздел III. – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя:
III (1) – Помещения и части от сгради.

№ по ред АОС № /
дата Описание на имота
111. АЧОС №1496-II/ 16.02.2016 г. Помещения №11 и №10 – частна общинска собственост, представляващи кабинет и преходно помещение (лаборатория), с обща полезна площ от 28.70 (двадесет и осем цяло и седемдесет стотни) кв.м, находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м, построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец;
112. АЧОС №1496-II/ 16.02.2016 г. Помещение №12 – частна общинска собственост, представляващо кабинет, с обща полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м, находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м, построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец;

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя:

№ по ред АОС № /
дата Описание на имота
43. АЧОС №3923-II/ 13.01.2021 г. Апартамент №11 (единадесети), в блок 108А (сто и осем А), вход А, етаж IV (четвърти), със застроена площ от 61.38 кв. м. (шестдесет и едно цяло тридесет и осем стотни кв.м.), състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащото се избено помещение №11 (единадесет) със светла площ 11.29 кв. м. (единадесет цяло и двадесет и девет стотни кв. м.) и 3,56 % (три цяло и петдесет и шест стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 176 (сто седемдесет и шест), по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя:

по
ред АОС № /
дата Описание на имота
16. АЧОС №3924-II/ 14.02.2021 г. 17/577 (седемнадесет към петстотин седемдесет и седем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 634 (втори отреден за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и четири), целият с урегулирана площ от 577 кв.м. (петстотин седемдесет и седем квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 17 (седемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
17. АЧОС №3926-II/ 21.01.2021 г. 550/1913 (петстотин и петдесет към хиляда деветстотин и тринадесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII – 971 (осемнадесети отреден за имот планоснимачен номер деветстотин седемдесет и едно), целият с урегулирана площ от 1913 кв.м. (хиляда деветстотин и тринадесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 550 (петстотин и петдесет) кв.м., от които: 180 (сто и осемдесет) кв.м. придаваеми от улица; 370 (триста и седемдесет) кв.м. придаваеми от ПИ №1840, находящ се в кв. 2 (две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?