Конкурс за длъжността "Директор" на Исторически музей Правец

03 Декември 2019 Източник: Община Правец видяна 253 /

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № З-783/22. 11. 2019 г. на Кмета на Община Правец

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПРАВЕЦ

Място на работа –Исторически музей – Правец
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:
- Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;
- Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата, за общоисторически музей;
- Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление;
- Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
- Кандидатът да не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Като предимство се счита:
- Присъдени научни степени;
- Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
- Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
- Чуждоезикова подготовка;
- Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса
- Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей-Правец за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
- Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса
- Заявление за участие;
- Документ за самоличност (копие);
- Документ за трудов стаж (копие);
- Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);
- Професионална автобиография;
- Документ за завършено образование (копие);
- Свидетелство за съдимост;
- Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца;
- Концепция за дейността и развитието на Исторически музей-Правец за 5 годишен период, като подробно е разработена първата, в 9 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
- етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден  от 8.30 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Община Правец на адрес - град Правец, пл. “Тодор Живков” №6, етаж 1, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса. Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. 4, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Исторически музей - Правец", изписват се трите имена на кандидата,  адрес, телефон и e-mail (ако има такъв). Концепцията за развитие на институцията се представя  в 5 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?