Община Правец обявява свободни работни позиции - януари 2020

08 Януари 2020 Източник: Община Правец видяна 951 /

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Изисквания за заемане на длъжността:
- образование–висше-„Финанси”,
„Счетоводство”, минимална образователна степен - „ магистър;
- минимален професионален опит - 1 година.

Описание на длъжността:
- упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност преди вземането на решение за поемане на задължение или за извършване на разход;
- работи с програмен продукт СФУК

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ и СТАЖАНТ ОДИТОР НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове:
- образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
- за одитор- минимален професионален опит1 година, а за стажант одитор- такъв не се изисква;
- за одитор- да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, а за стажант одитор- такъв не се изисква .

ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Изисквания за заемане на длъжността
- образование – средно или висше по специалностите „Горско и ловно стопанство”, ,”Помощник лесовъд”, или други приравнени към тях;
- Притежаващ втора квалификационна степен вписан в регистъра по чл.235 от Закона за горите

Описание на длъжността
- Опазване на общинските горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
- Маркиране на дървесина в общинска горска територия;
- Издаване на превозни билети;
- Опазване на защитените видове животни и растения.

СПЕЦИАЛИСТ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ДОМАКИН
Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование: средно
- Правоспособност за управление на МПС
- Работа със счетоводен софтуер или сходна позиция е преимсво.

Кратко описание на длъжността:
- Организира процеса на снабдяване, съхранение и използване на стоково-материални ценности;
- Отговаря за количественото и качественото приемане и придвижване на стоково-материалните средства;
- Изготвя и изпълнява заявки за консумативи и материали на общинска администрация и кметства;

Служител отбранително мобилизационна подготовка

Изисквания за  длъжността:
- Степен на образование – бакалавър със специалност защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, сигурност и отбрана или еквивалентни специалности.
- Военна подготовка и военно звание са предимство;
- Да не е пенсионер по възраст;
- Компютърна грамотност.
Описание на длъжността:
-Разработва и поддържа в готовност изпълнението на плана за привеждане в готовност за работа във военно време и ръководи дйностите по превенция от бедтсвия.
-Организира работата на Общинския съвет за сигурност, денонощното оперативно дежурство в общината, кореспондира дейностите по отбранително  мобилизационна подготовка със всички институции в страната.

КАНЦЕЛАРИЯ И КАБИНЕТ НА КМЕТА

Изисквания за заемане на длъжността
- образование – висше хуманитарно;
компютърна грамотност,
- владеене на английски / немски или друг чужд език е предимство.

Описание на длъжността
- Организира срещи, води кореспонденция, и  координира дейностите по изготвяне на прес съобщения, писмени материали за медии и партньори;
- Приема телефонни обаждания, имейли, ангажименти за срещи, потвърждения за участия в различни форуми и отговаря за навременното им получаване и предаване;
- Следи за получаването и препращането на имейли от официалния електронен адрес на Община Правец;
- Оформя седмичен график за срещите и събитията

Кандидатите трябва да представят следните документи:
Заявление до Кмета на община Правец, съдържащо актуален адрес по местоживеене, Автобиография (CV), Копие от документ за завършено образование и копие от трудова книжка
Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Документи се приемат всеки работен ден до 30.01.2020г., в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg        
За повече информация на тел: 07133/4896


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?