Община Правец търси да назначи следните специалисти

14 Март 2019 Източник: Община Правец видяна 1414 /
Община Правец търси да назначи следните специалисти

Финансов контрольор
    Кратко описание на длъжността:
•    упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност преди вземането на решение за поемане на задължение или за извършване на разход;
•    решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и средства;
•    решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на общината;

    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
•    образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „ магистър;
•    минимален професионален опит - 1 година.

Вътрешен одитор
    Кратко описание на длъжността:
•    дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за     финансово управление и контрол;
•    оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени     от кмета;
•    проверява и оценява съответствието на дейността на Общината със законите,     подзаконовите нормативни актове, вътрешни актове и договорите; надеждността и     всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената     организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността,     ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.
    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
• да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Стажант одитор
    Кратко описание на длъжността:
• дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за     финансово управление и контрол;
• оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета;
• проверява и оценява съответствието на дейността на Общината със законите,     подзаконовите нормативни актове, вътрешни актове и договорите; надеждността и     всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
• създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и  поетите ангажименти.

    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• образование – висше- „Финанси”, „Счетоводство”, минимална образователна степен - „бакалавър”;
• минимален професионален опит – не се изисква.

Горски инспектор
    Изисквания за заемане на длъжността
• образование – средно или висше по специалностите „Горско и ловно стопанство”, „Горско стопанство и дърводобив”,”Помощник лесовъд”,”Горско стопанство” или други приравнени към тях;
• Притежаващ минимум втора квалификационна степен вписан в регистъра по чл.235 от Закона за горите
• Да притежава свидетелство за управление на МПС

Описание на длъжността
• Опазване на общинските горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
• Маркиране на дървесина в общинска горска територия;
• Издаване на превозни билети;
• Опазване на защитените видове животни и растения.

Младши експерт “Наемни отношения и категоризация”
    Изисквания за заемане на длъжността
• Образование: Висше;
• Образователна степен: бакалавър;
• Допълнителна квалификация – Придобита компютърна грамотност
Описание на длъжността
• Консултативна и аналитична дейност, свързана с изпълнение на всички задължения, произтичащи от нормативните актове, решенията на Общинския съвет и разпорежданията на Кмета на Общината, свързани с дейностите по наемни отношения, категоризация и процедури, свързани с лицензирането и контрола на дейността.
• Контролира изпълнението на нормативните актове, отнасящи се до търговията и услугите

Служител по отбранително мобилизационна подготовка
    Кратко описание на длъжността:
• Разработва и поддържа в готовност изпълнението на плана за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременния план на Общината и други планове и документи, свързани с отбраната на страната, организира работата на Общинския съвет за сигурност, организира денонощното оперативно дежурство в общината.
Минимални и специфични изисквания за  длъжността:
• Степен на образование – бакалавър със специалност:   Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, Сигурност и отбрана или еквивалентни;
• Военна подготовка и военно звание са предимство;
• Трудов стаж –  минимум 3 години
• Компютърна грамотност – MicroSoft Office, Internet, E-mail;

Медецинска сестра- 2 броя
    Кратко описание на длъжността:
• Осигурява здравни грижи за потребителите.
       Изисквания за заемане на длъжността
• Образование – полувисше, висше, степен специалист, специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”.
• Професионална област – няма, стажа и опита се считат за предимство
• Специални компетентности: умения за работа с деца и младежи;  

Оперативен Дежурен
    Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно
• Професионален опит: 1 година
    Описание на длъжността:
•    Осигуряване на пропусквателния режим в сградата на общинската администрация.

Старши специалист „ Канцелария и административно обслужване” село Разлив      
    Описание на длъжността:
• обслужване на граждани;
• водене на изходяща и входяща поща;
• работа със специализиран софтуер за събиране на данъци и такси и гражданска регистрация;
    Изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен –средно или висше;
• Минимален професионален опит – 1 година;
• Да познава нормативната уредба, която се прилага при осъществяване на дейността по административно обслужване на физически и юридически лица, деловодната дейност и документооборота, Закона за защита на личните данни, нормативните актове в областта на местното самоуправление и местната администрация
• Компютърна грамотност – работа с WORD и EXCEL
• Допълнителна квалификация – работа с офис техника и електронно деловодство.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg до 29 март 2019г.
За повече информация на тел: 07133/4896.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?