Категории

Обява конкурс за длъжност "Директор" на Исторически музей Правец

15 Май 2024 Източник: Община Правец видяна 207 /
Обява конкурс за длъжност "Директор" на Исторически музей Правец


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № З -185/09.05.2024 г. на Кмета на Община Правец , при спазване изискванията на чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство  

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПРАВЕЦ

Място на работа - Исторически музей - Правец
Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания:
1.1. Образование – висше; Образователно - квалификационна степен  „магистър”;
1.2. Професионално направление – „История и археология“, „Социология, антропология и науки за културата“;
1.3. Професионален опит в областта на музейното дело – минимум 3 години;
1.4. Познаване на българското законодателство в областта на музейното дело, културното наследство и опазването на културните ценности;  познаване на  структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения.

2. Специални компетентности:
2.1. Организационни умения;
2.2. Способност за работа в екип;
2.3. Адаптивност;
2.4. Комуникативност;
2.5. Способност да говори пред хора.

3. Допълнителни условия, носещи предимство:
3.1. Управленски опит;
3.2. Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
3.3. Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
3.4. Компютърна грамотност;
3.5. Владеене на чужд език е предимство;
3.6. Присъдени научни степени.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
2. Защита на Концепция за дейността и развитието на Исторически музей - Правец за период от пет години, като подробно е разработена първата;
3. Събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата, музейното дело, трудовото законодателство.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 - Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Правец.
 - Документ за самоличност – необходим само за идентификация.
 - Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации – копия.
 - Документ, удостоверяващ  професионален опит (трудова, осигурителна, служебна  книжка на кандидата) – копие.
 - Медицинско свидетелство /представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 - Професионална автобиография /СV/;
 - Документи за компютърна грамотност и за чужд език, ако притежава такива /копия/;
 - Концепция за дейността и развитието на Исторически музей - Правец за 5 годишен период, като подробно е разработена първата,  в 11 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове – до 10 страници;  

Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
- етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден  от 8:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Община Правец на адрес - град Правец, пл. “Тодор Живков” №6, етаж 1, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса. Заявлението и документите за участие, описани подробно в т.III, се подават в запечатан плик с надпис “Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Исторически музей - Правец", изписват се трите имена на кандидата,  адрес, телефон и e-mail (ако има такъв). Концепцията за развитие на институцията се представя  в 11 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове – до 10 страници.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?