Обява за инвестиционно намерение на община Правец

30 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 89 /

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (ОВОС) (загл. изм. ДВ бр. 3 от 2006г.)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
гр. Правец, пл. „Т. Живков”, №6
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
ОБЕКТ:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включващ:
-    Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ - IX-за озеленяване, кв. 10, публична общинска собственост и улица от ОТ 326-325-322-355 по ПУП на гр. Правец;
-    Технически проект за Информационен център в УПИ IX – За информационен център и озеленяване, кв. 10 по РП на гр. ПравецЗа контакти : инж. Боряна Найденова - Директор на дирекция СА тел.07133/4888;

Писмени становища и мнения се приемат и в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?