Обявление за главен архитект на Община Правец

24 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 593 /

ОБЯВЛЕНИЕ за ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
/ провеждане на конкурс за назначаване на държавенслужител/

Община Правец, -тел.: 07133 2288; e_mail: obshtina@pravets.bg, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата запровеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 3-786/23.10.2018 г.на кмета на Община Правец,обявява конкурс за държавен служител:

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане надлъжността:
-    висше образование –Архитектура /образователна степен – магистър/;
-    минимален професионален опит - 3 години;
Кратко описание на длъжността:
-    Осъществява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с ЗУТ.
-    Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни  проекти  за  нови  сгради  и  преустройства,  издава  разрешения  за  строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми съораженияи рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др.
-    Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното устройство, ръководи ОЕСУТ
-    Оказва съдействие по градоустройствените и архитектурни въпроси на ръководството на общината, дава писмени и устни становища относно бъдещо застрояване, развитие  и изграждане на обекти на територията на общината.
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
-    интервю.
 Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
-    заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
-    декларация по чл. 17, ал 2, т. 1 от НПКДС - по образец;
-    копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
-    копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опитили придобития ранг като държавен служител.
- Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 02.11.2018 г. на адрес: Общинска администрация на Община Правец, гр.Правец, пл."Т.Живков" №6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
- Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Общинската администрация на Община Правец – информационно табло.
- Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността е съгласно Приложение №1от НЗСДА.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
За справки: тел. 07133/48-96
Община Правец, ет. 3, стая 306
Лице за контакти:
Светла Ценева – гл. специалист „Човешки ресурси” ОБЯВЛЕНИЕ за главен архитект на община правец

/ провеждане на конкурс за назначаване на държавенслужител/

 

Община Правец, -тел.: 07133 2288; e_mail: obshtina@pravets.bg, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата запровеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 3-786/23.10.2018 г.на кмета на Община Правец,обявява конкурс за държавен служител:

 

Главен архитект на Община Правец

Ø    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане надлъжността:

-    висше образование –Архитектура /образователна степен – магистър/;

-    минимален професионален опит - 3 години;

Ø    Кратко описание на длъжността:

-    Осъществява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с ЗУТ.

-    Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни  проекти  за  нови  сгради  и  преустройства,  издава  разрешения  за  строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми съораженияи рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др.

-    Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното устройство, ръководи ОЕСУТ

-    Оказва съдействие по градоустройствените и архитектурни въпроси на ръководството на общината, дава писмени и устни становища относно бъдещо застрояване, развитие  и изграждане на обекти на територията на общината.

Ø    Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

-    интервю.

Ø    Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

-    заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

-   декларация по чл. 17, ал 2, т. 1 от НПКДС - по образец;

-    копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-    копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опитили придобития ранг като държавен служител.

Ø    Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 02.11.2018 г. на адрес: Общинска администрация на Община Правец, гр.Правец, пл."Т.Живков" №6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Ø    Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Общинската администрация на Община Правец – информационно табло.

Ø    Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността е съгласно Приложение №1от НЗСДА.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За справки: тел. 07133/48-96

Община Правец, ет. 3, стая 306

Лице за контакти:

Светла Ценева – гл. специалист „Човешки ресурси”


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?