ОБЯВЛЕНИЕ за ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

30 Април 2019 Източник: Община Правец видяна 168 /

Провеждане на конкурс за назначаване на служител на трудов договор

Община Правец, -тел.: 07133 2288; e_mail: obshtina@pravets.bg, на основание чл.90 ал.2 от Кодекса на труда, и Заповед № 3-307/30.04.2019 г. на кмета на Община Правец,обявява конкурс за:

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане надлъжността:
- висше образование –Архитектура /образователна степен – магистър/;
- минимален професионален опит - 3 години;

Кратко описание на длъжността:
- Осъществява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с ЗУТ.
- Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни  проекти  за  нови  сгради  и  преустройства,  издава  разрешения  за  строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми съораженияи рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др.
- Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното устройство, ръководи ОЕСУТ
- Оказва съдействие по градоустройствените и архитектурни въпроси на ръководството на общината, дава писмени и устни становища относно бъдещо застрояване, развитие  и изграждане на обекти на територията на общината.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
- по документи;
- интервю.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- заявление за участие в конкурса по образец
- декларация по чл. 107 а, ал 1- по образец;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 31.05.2019 г. на адрес: Общинска администрация на Община Правец, гр.Правец, пл."Т.Живков" №6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Общинската администрация на Община Правец – информационно табло.

Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността е съгласно Приложение №1от НЗСДА.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
За справки: тел. 07133/48-96
Лице за контакт:
Светла Ценева – експерт „Човешки ресурси”


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?