Категории

Обявление за конкурс за назначаване на Директор дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси" и главен счетоводител

16 Юли 2021 Източник: Община Правец видяна 314 /

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед З-361/09.07.2021г. на кмета на Община Правец обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1. Конкурсът се обявява за длъжността Директор дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси" и главен счетоводител, към Общинска администрация на Община Правец.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
- образование – висше , минимална образователна степен - магистър;
- минимален ранг – III младши, ако кандидата е работил по служебно правоотношение
- минимален професионален опит - 4 години;
- да отговарят на условията на чл.18 от Закона за счетоводството
- придобито образование по специалност «Счетоводство и контрол» ще се счита за предимство
- компютърни умения.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе в два етапа:
- решаване на тест;
- интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;
- декларация по чл. 17, ал 2, т. 1 от НПКДС - по образец;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
- мотивационно писмо
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 30.07.2021. г. на адрес: Общинска администрация на Община Правец, гр.Правец, пл."Т.Живков" №6, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението за участие и декларацията се подписват от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в:
- интернет страницата на Общинската администрация на Община Правец;
- jobtiger.bg
- Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
- Провежда финансовата политика на община Правец
- Взема решения и носи отговорност за финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси
- Работи пряко с Министерство на финансите и Сметна палата
- Организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на служителите в дирекция "Финансова политика и управление на човешките ресурси"
- Съставя и подписва периодични и годи;шни финансови отчети на общината
- Извършва общ надзор и контрол на законосъобразността и целесъобразността на издаваните документи от дирекцията
8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността:
съгласно НЗСДА

Орган по назначаването: Румен Гунински, кмет на Община Правец

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?