Категории

Обявление за провеждане на подбор на персонал

27 Юни 2024 Източник: Община Правец видяна 85 /


Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Правец по проект „Грижа в дома в община Правец” по процедура „BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, утвърдена „Процедура за подбор на персонал” представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:
ръководител на услугата
Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
-1 бр. „ръководител на услугата”

Минимални изисквания: висше образование
 Характер на работата: организира и ръководи дейността по предоставяне на услугите така, че да осигури качество на живот, което да гарантира пълноценното развитие и социално включване на всеки потребител чрез предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа. Планира, координира и организира подбор, обучение, супервизия и развитие на наетите лица. Следи за разработването и правилното съхраняване на документацията, отнасяща се до функционирането на услугата в съответствие с нормативните изисквания.

Вида на договора с наетото лице ще бъде трудов. В хода на провеждане на интервюто ще се уточнят възможностите за наемане на лицето на съответното работно време – пълно или непълно.

Начин на провеждане на подбора:
1. Подбор по подадените документи
2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- попълнено заявление - по образец.
- автобиография - по образец.
- копие от диплом за завършена степен на образование.
- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.
Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Правец   или на адрес: www.pravets.bg

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

      Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.
В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Правец, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Правец, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Правец в периода 27.06.2024 г. до 03.07.2024 г.  включително.

Телефон за информация: 071334890

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?