Категории

Покана-обявление за публично обсъждане на Програмата за енергийна ефективност на община Правец 2021-2025 г.

25 Май 2021 Източник: Община Правец видяна 75 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Програмата за енергийна ефективност на община Правец 2021-2025 г. е разработена съгласно изискването в Закона за енергийна ефективност чл. 12 (ЗЕЕ) и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие относно структурата и съдържанието на общинските програми за енергийна ефективност. Същата е публикувана на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 25.05.2021 г. до 25.06.2021 г. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 25.06.2021 г. включително на email: obshtina@pravets.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Правец на адрес: гр. Правец, бул. „Тодор Живков“ №6.

Програмата за енергийна ефективност на община Правец 2021-2025 г. ВИЖ ТУК

Европейската комисия определя енергийната ефективност като стратегически приоритет за Европейския съюз. Разработването на общински програми за Енергийна ефективност (ЕЕ) е задължителна част от държавната политика по ЕЕ, с прякото участие на регионалните и местните структури. Този процес се определя като един от приоритетите на кохезионната политика на ЕС за периода до 2030 г. В този смисъл местните власти играят ключова роля в разумното използване на енергията и съответно в разработването на програми и стратегии за енергийна ефективност.

Общинската програма за Енергийна ефективност (ЕЕ) цели да се намали нивото на енергопотреблението в обектите общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин се даде пример на населението и бизнеса за генериране на икономия на енергия в бита и индустрията.

Предвидените в програмата мерки по ЕЕ имат за цел превръщане на политиката по ЕЕ в приоритет на територията на община Правец, като по този начин се повиши икономическият растеж и жизненият стандарт на населението на общината и се подпомогне опазването на околната среда.

Програмата е структурирана съобразно Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за ЕЕ.

Водещ принцип при разработването на програмата е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Правец отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Списък от файлове

  • Програма за енергийна ефективност на община Правец 2021-2025 г.Свали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?