Съобщение

15 Януари 2020 Източник: Община Правец видяна 114 /

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Г-ЖА ЦЕЦА СТЕФАНОВА СТАНЕВА

Г-ЖА МАРИЯ ЦВЕТКОВА НЕНЧЕВА

 

 

Уважаеми дами,

 

Общинска администрация на Oбщина Правец уведомява, че в заседание на комисия за разглеждане на Помощни планове, назначена със Заповед № З-626/10.09.2019 г. на Кмета на Община Правец е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот, собственост  на наследниците на Лазар Бончев Топалски.

 Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

 

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?