Категории

СЪОБЩЕНИЕ

09 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 78 /

СЪОБЩЕНИЕ 

ДО 

Г-ЖА ЖЕКА СЛАВОВА МАРИНОВА 
Г-Н САШО МАРИНОВ ДИМИТРОВ 
Г-ЖА ПАРАСКЕВА ИВАНОВА НИКОЛОВА 
Г-Н ПЕТЪР НЕЙКОВ МИХАЙЛОВ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА 

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за бивш земеделски имот попадащ в границите на строителен полигон на мах. Дивчов рът, гр. Правец, собственост на наследниците на Димитър Маринов Лалов.
Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

От Общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?