Категории

СЪОБЩЕНИЕ

14 Октомври 2022 Източник: Община Правец видяна 80 /

ДО 

Г-ЖА ИВАНКА ЙОРДАНОВА ТОЦЕВА 
Г-Н МИХАИЛ ЙОРДАНОВ КАМЕНОВ 
Г-ЖА ХРИСТИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА 
Г-ЖА ЦВЕТОЛЮБА ГЕОРГИЕВА ВАСЕВА 
Г-ЖА ГЕНИСЛАВА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА 
Г-Н ГОШО ПАВЛОВ ГОШЕВ 

Уведомявам, че със заповед № З-377 /23.08.2022г. на Кмета на община Правец е
одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.505.7188, в кадастралния план на гр. Правец,
собственост на наследниците на Христо Марков Витков.

Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на
собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се
преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта
може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението
чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?