Категории

СЪОБЩЕНИЕ

25 Януари 2023 Източник: Община Правец видяна 193 /

ДО

Г-ЖА ЦВЕТОЛЮБА ГЕОРГИЕВА ВАСЕВА 
Г-ЖА ГЕНИСЛАВА БОЖИДАРОВА НИКОЛОВА 
Г-Н ГОШО ПАВЛОВ ГОШЕВ 
Г-ЖА ЦВЕТАНКА ЦАНКОВА АНДРЕЕВА 
Г-Н ГЕОРГИ ПАВЛИНОВ АНДРЕЕВ 
Г-Н РУМЕН ПАВЛИНОВ АНДРЕЕВ 
Г-Н ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

Уведомявам Ви, че със заповед № З-590/ 24.11.2022г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ 580320.505.7188 с Урегулирани поземлени имоти - УПИ VІ-140 и УПИ V-140 в кв. 113, гр. Правец по реда на чл. 16 от ЗУТ.

Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?