Категории

СЪОБЩЕНИЕ

16 Май 2023 Източник: Община Правец видяна 179 /

ДО 

Г-Н РУМЯН МАНЧЕВ МАНЧЕВ 

Уведомявам Ви, със заповед № З-138/20.03.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 6265, с площ от 4204 кв. м. в кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Михаил Тодоров Поп Марков.

Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

от общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?