Съобщение до г-н Димитър Николов Топалов

06 Март 2018 Източник: Община Правец видяна 225 /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
До Г-н Димитър Николов Топалов
Уведомявам Ви, че със заповед № З-99/ 30.01.2018г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ 093056 и ПИ 093057, м. Куковско, землището на гр. Правец. Имотът е съседен на наследствения Ви имот № 093023. Същият е собственост на Цанко Маринов и Ирена Петкова. Проектът предвижда ниско жилищно застрояване.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
 На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

        От Общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?