Съобщение до г-н Димитър Цолов Цолов и г-н Георги Александров Милушев

31 Май 2018 Източник: Община Правец видяна 209 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-Н ДИМИТЪР ЦОЛОВ ЦОЛОВ
Г-Н  ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИЛУШЕВ

Уважаеми  г-н Цолов,
Уважаеми г-н Милушев,
           
    В качеството Ви на управители на ”ДИМГАЛ ФЛОРА” ООД, ЕИК 83201407 и адрес на управление: Оранжериен комплекс Правец, гр. Правец 2161, обл. София, Общинска администрация на Oбщина Правец, Ви уведомява, че комисия, назначена по реда на чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, спазвайки процедурата по чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, взе решение да изиска от собствениците следната информация:
В  14/четиринадесет/ дневен срок, считано от публикуване на настоящото съобщение да бъде предоставено от компетентно лице, протокол за оглед на  сградите в ПИ 000937, мест. „Герговец” по КВС в землището на гр. Правец  с опис на сегашното им състояние.
Да бъде предоставена експертиза относно носимоспособността и устойчивостта на сградите по норми към момента на строеж на двете сгради. При необходимост да бъдат направени лабораторни изпитвания на материалите и изчисления на носимоспособноста.
В случай, че е необходимо извършване на действия по заздравяване на сградите сега, да бъдат предоставени изчисления за носимоспособност и осигуреност по сега действащите норми.  
            
От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?