Категории

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Петър Иванов Ганчев, г-н Тодор Кръстев Тодоров, г-жа Габриела Тошкова Семкова-Илиева

10 Май 2021 Източник: Община Правец видяна 94 /

  В качеството Ви на наследници на Тодор Семков Васильовски Ви  уведомявам, че в община Правец  е постъпил проект за ПУП – План за застрояване на ПИ 58030.88.887, м. Полето, землището на гр. Правец, собственост на Велислав Пламенов Милчев с предвиждане за ниско жилищно застрояване.

Проектът се намира в Дирекция  “Устройство на територията и управление на собствеността” при Общинска администрация на община Правец.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?