Съобщение до г-н РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ, г-н ПЕТКО ЦАНОВ ТОДОРОВ, г-жа ПАВЛИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА, г-н МАРИН ХАРИЕВ ВАСИЛЕВ, г-жа ВАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

29 Май 2020 Източник: Община Правец видяна 59 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-Н РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
Г-Н ПЕТКО ЦАНОВ ТОДОРОВ
Г-ЖА ПАВЛИНА МАРИНОВА ПАВЛОВА
Г-Н МАРИН ХАРИЕВ ВАСИЛЕВ
Г-ЖА ВАНЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец уведомява, че в заседание на комисия за разглеждане на Помощни планове, назначена със Заповед № З-626/10.09.2019 г. на Кмета на Община Правец е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот, собственост на наследниците на Петко Тодоров Васильовски строителния полигон на мах. Манастирица, гр. Правец.
Помощният план се намира в звено “Устройство на територията и управление на собствеността” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица в приемнито ереме на техническа служба.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?