Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ЖИВКОВ

29 Януари 2024 Източник: Община Правец видяна 96 /

    Община Правец Ви уведомява, че е изработила проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв. 4, гр. Правец, с който се променя границата между УПИ ХIХ-7320, за музей и озеленяване, УПИХV-7319 и УПИХIV-7318 по имотните граници и съобразно документите за собственост.

 Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията и управление на собствеността” при Общинска администрация на община Правец.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от 30.01.2024г.  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?