Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА, Г-ЖА ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕНЧЕВА, Г-ЖА ГАЛЯ ИВАНОВА ГЕНЧЕВА, Г-ЖА МАРИЯНА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА

10 Ноември 2020 Източник: Община Правец видяна 46 /

Уведомявам Ви, че със заповед № З-530/ 13.10.2020г. на кмета на община Правец е одобрена замяна по чл. 16 ЗУТ на ПИ580320.505.7231, ПИ580320.505.7232, ПИ580320.505.7233, ПИ580320.505.7234 и ПИ580320.505.7235 с Урегулирани поземлени имоти /УПИ/ - УПИ ХІІІ-7232, УПИ ХІV-7232 и УПИ ХV-7233,7234 в кв. 61 и УПИ ІV-7231,7152 и УПИ V-7233,6661,7231 в кв. 211, гр. Правец.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.
От община Правец

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?