Съобщение до г-жа Ива Ванкова Димитрова, г-жа Снежанка Петкова Стоянова и пълномощник на г-н Даниел Петров Илиев

29 Април 2020 Източник: Община Правец видяна 155 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-ЖА ИВА ВАНКОВА ДИМИТРОВА
Г-ЖА СНЕЖАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ПЪЛНОМОЩНИК НА
Г-Н ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ИЛИЕВ


Уведомявам Ви, че със заповед № З-201/ 03.04.2020г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ № 58030.112.237 в Плана на новообразуваните имоти на мах. Скърнава, землището на гр. Правец, общинска собственост, съгласно акт № 3488-ІІ/ 15.10.2019г. за ЧОС.
Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общината


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?