СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НЕЛИ БАНЧЕВА КАШЪМОВА

01 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 91 /

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАШЪМОВА,

Като заинтересован съсед, в качеството Ви на наследник на Андрю Банчев Нинов, Ви съобщавам, че на заседание на комисия назначена със Заповед № З - 259 от 03.07.2018 г. на 05.07.2018г. е приет Помощен план по чл.13а, ал 5 от  ППЗСПЗЗ, на бивш земеделски имот собственост на н-ци Йордан Петков Нейков, попадащ в строителни граници мах. Семкова, с. Видраре, община Правец.

Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред кмета на Община Правец, съгласно чл.13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ.

От общинска администрация Правец


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?