Съобщение до г-жа Пенка Петрова, г-н Васил Василев и г-жа Пенка Манолова

05 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 222 /

СЪОЩЕНИЕ ДО

Г-ЖА ПЕНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Г-Н ВАСИЛ ГАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
Г-ЖА ПЕНКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпило предложение за изменение на  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация на УПИ І-Хлебозавод, кв. 36 по План за регулация на гр. Правец, като от същия се образуват нови УПИ: УПИ І-Хлебозавод и УПИ VІІІ- Трафопост

Проектът се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?