Съобщение до Г-ЖА ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА – СТЕФАНОВА, Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, Г-ЖА НИКОЛИНА САВОВА ЛИКОВА, Г-ЖА ВАЛЕНТИНА ГЕНАДИЕВА ЛИКОВА, Г-Н ВЕСЕЛИН БОЖКОВ БОЖКОВ, Г-Н СТАНИСЛАВ ГЕНАДИЕВ

21 Юли 2020 Източник: Община Правец видяна 64 /

Уведомявам Ви, че със заповед № З-386/ 20.07.2020г. на кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ № 58030.110.281 и построените в него жилищна сграда и второстепенни сгради на допълващото застрояване в Плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, землището на гр. Правец, собственост на наследниците на Саво Иванов Драганскси, съгласно нот. акт № 102, том ІІ, дело № 522/ 06.03.1975г.
Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваинте лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?