Съобщение до г-жа Поли Методиева и г-н Веселин Наков

03 Септември 2019 Източник: Община Правец видяна 140 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-ЖА ПОЛИ ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
Г-Н ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ НАКОВ

Ви уведомявам Ви, че със заповед № З-422/ 13.06.2019г. на кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на част от кв. 92, гр. Правец, като от терена за допълнително урегулиране e предвидeна се улица с о.т. 972а – о.т. 972б – о.т. 972в с ширина от 7.00м.; образуван е нов квартал 210 с УПИ І- за озеленяване с площ от 384 кв.м, УПИ ІІ- 6721 с площ от 1496 кв.м., ІІІ- 7068,1502,6721 с площ от 2234 кв.м. и УПИ ІV- 7068,трафопост с площ от 63 кв.м.; в квартал 92 са образувани: УПИ - ХV1864,1865 с площ от 1130 кв.м, УПИ ХVІ – 6719,6721,7069,7071 с площ от 2954 и УПИ ХVІІ – 7069,6720,6719 с площ от 1904 кв.м..
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок (до 17.09.2019г.) чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От общината


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?