СЪОБЩЕНИЕ до г-жа Цонка Кирилова Колева

10 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 58 /

СЪОБЩЕНИЕ  
ДО
Г-ЖА ЦОНКА КИРИЛОВА КОЛЕВА

Уведомявам Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне в кадастралния план на гр. Правец на ПИ № 58030.505.7261, собственост на наследниците на Стамен Вълков Лютов, съгласно Решение № 6208/ 15.07.2013г. на ОСЗ.   
В качеството Ви на заинтересуван съсед, Ви моля да се явите в Общинска администрация на Община Правец – в Дирекция устройство на територията и управление на собствеността /УТУС / етаж 1, стая 109/ в 7 /седем/ дневен срок от датата на публикуването на настоящото писмо на официалиня сайт на община Правец,  за да се запознаете с преписката.
Общинска администрация на община Правец приема граждани всеки работен ден от 8,30ч до 12,30ч.

 

От общината


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?