СЪОБЩЕНИЕ до наследници на Тодор Семков Тодоров и наследници на Атанас Петков

20 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 94 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Н-ЦИ НА ТОДОР СЕМКОВ ТОДОРОВ
Н-ЦИ АТАНАС ПЕТКОВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот, попадаш в строителния полигон на мах. „Манастирица”, гр. Правец, собственост  на наследниците на Пвтко Тодоров Васильовски за който Вие се явявате заинтересовани съседи.
 Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?