Съобщение до наследниците на Тодор Ценов Рачев и наследниците на Гана Рачова Ценова

29 Август 2018 Източник: Община Правец видяна 232 /

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
Г-ЖА ПОЛИ ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
Г-Н ТОНИ ХРИСТОВ ТОДОРОВ
Г-Н ИЛИЯН ИВАНОВ ДИЛОВ
Г-Н НИКОЛАЙ НАКОВ КОЦЕВ

В община Правец е постъпил проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, на част от кв. 92, гр. Правец. Проектът предвижда  образуването на УПИ от имоти, собственост на община Правец, наследниците на Тодор Ценов Рачев и наследниците на Гана Рачова Ценова.
Проектът се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
 На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.
 
От общината


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?